Ulovlig midlertidig ansettelse:

Viktig prinsipiell
seier for Tekna

01.10.2018 | Tekst og foto: Tom Dalbak

Etter mer enn syv ulike midlertidige arbeidsavtaler, har et Tekna-medlem nå vunnet rettsaken mot Oslo Universitetssykehus om fast ansettelse. – En viktig seier for et viktig prinsipp, sier advokatfullmektig i Tekna Synne Lüthcke Lied, som har ført saken for medlemmet.

VIKTIG SEIER: -Denne dommen er en viktig prinsipiell seier for oss, sier Synne Lüthcke Lied, som er advokatfullmektig i Tekna.

– Vårt medlem er blitt fast ansatt ved Oslo Universitetssykehus. Denne dommen er en viktig prinsipiell seier for oss. Den stadfester at det ikke er større muligheter til å ansette folk midlertidig i virksomheter som driver med forskning eller bare prosjektbasert arbeid, heller ikke ved eksternt finansierte prosjekter, sier Synne Lüthcke Lied, som er advokatfullmektig i Tekna.

Hun viser til en rykende fersk dom fra Oslo Tingrett. Denne er en full seier for et Tekna-medlem som har krevd fast ansettelse etter fire års midlertidig ansettelse ved sykehuset, og påstand om ulovlig midlertidig ansettelse. Medlemmet er også tilkjent økonomisk oppreisning, og sykehuset er dessuten dømt til å betale saksomkostninger.

Forlenget midlertidighet

– Saken startet sommeren 2013, da vårt medlem ble tilbudt sommerjobb i et firma som samarbeider med sykehuset, sier Lüthcke Lied. – Vårt medlem skulle jobbe med et forskningsprosjekt ved et av instituttene ved Oslo Universitetssykehus. Sommerjobben gikk samme høst over til en 100 prosent stilling. Fra 1. januar 2014 ble vårt medlem ansatt i en midlertidig stilling ved samme institutt. I arbeidsavtalen ble det presisert at vedkommende skulle jobbe på det samme forskningsprosjektet. Avtalen utløp 1. august 2014, men ble uformelt forlenget ut året. Arbeidsavtalen ble så avløst av ytterligere sju avtaler, som dekket perioden fram til 31. desember 2017.

– Forskningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus har hele tiden vært finansiert av det samarbeidende firmaet. Vårt medlem har imidlertid fått sin lønn utbetalt fra Oslo universitetssykehus som arbeidsgiver i hele perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017. Etter forhandlinger med arbeidsgiver tok Tekna i mars 2018 ut stevning for vegne av medlemmet for Oslo Tingrett. Påstanden var at Oslo universitetssykehus’ midlertidige ansettelse var ugyldig, og at vedkommende var fast ansatt. Saksøkte, Oslo Universtitetssykehus, nedla påstand om frifinnelse.

Saksøkerens påstand

– Vår påstand var følgende: Tekna-medlemmet er fast ansatt som ingeniør ved Oslo universitetssykehus. Arbeidet er ikke av midlertidig karakter. Dersom Oslo universitetssykehus ikke ønsker å beholde vedkommende som arbeidstaker, må de gå til oppsigelse, sier Lüthcke Lied.

Allerede da vedkommende begynte i sommerjobb sommeren 2013, var forskningsprosjektet nemlig igangsatt ved Oslo universitetssykehus. Det har vært jobbet kontinuerlig med dette siden, og medlemmet arbeider fortsatt på dette prosjektet. Ekstern finansiering har ikke betydning for vurderingen av om arbeidet er av midlertidig karakter. Virksomheten ved dette instituttet er i stor utstrekning basert på ekstern finansiering, blant annet ved midler fra Forskningsrådet og Universitetet i Oslo.

Det å jobbe i prosjekt gir ikke grunnlag for å ansette arbeidstaker midlertidig. Tekna-medlemmet er utdannet ingeniør, og det er en utdannelse som er relevant også for andre forskningsprosjekter. Flere av kollegene på prosjektet er fast ansatt ved Oslo universitetssykehus.

– Oslo universitetssykehus har ikke sannsynliggjort at arbeidet er av midlertidig karakter. At vedkommende ble ansatt på Oslo universitetssykehus fordi arbeidsgiver muligens ved en feiltakelse trodde at vedkommende måtte være ansatt ved Oslo universitetssykehus for å jobbe på dette forskningsprosjektet, er ikke noe som skal gå utover vedkommendes rettigheter som arbeidstaker. Vi er fornøyd med at dette blir presisert i dommen, sier Lüthcke Lied. Dommen sier tydelig at Oslo Universitetssykehus er nærmest til å ta konsekvensene av sin egen villfarelse om gjeldende rett.

Subsidiært var påstanden at Tekna-medlemmet hadde krav på fast ansettelse siden vedkommende har vært ansatt midlertidig i fire år. At arbeidsforholdet ble avsluttet på dagen fire år etter tiltredelsen, må anses som en illojal omgåelse av fireårsregelen. Oslo universitetssykehus har i praksis bare gitt fast ansettelse til forskere som har arbeidet der i mer enn fire år.

Tekna mente at medlemmet i realiteten har vært ansatt i mer enn fire år. Tekna-medlemmet har gjort den samme jobben på det samme prosjektet ved det samme arbeidsstedet. Arbeidsgiverskiftet fra det samarbeidende firmaet til Oslo universitetssykehus og tilbake til firmaet, er motivert av å unngå fast ansettelse ved Oslo universitetssykehus.

Tekna hevdet at Tekna-medlemmet har krav på erstatning etter rettens skjønn for ulovlig midlertidig ansettelse. Selv om vedkommende ikke har lidt noe økonomisk tap, har det uavklarte arbeidsforholdet vært en belastning.
Vår påstand ble dermed følgende: Den midlertidige ansettelsen er ugyldig, vedkommende er fast ansatt på Oslo universitetssykehus HF og sykehuset betaler Tekna-medlemmet erstatning fastsatt etter rettens skjønn med lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Vi nedla også påstand om at Oslo universitetssykehus HF betaler Tekna-medlemmets sakskostnader, sier Lüthcke Lied.

Ikke midlertidig

Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at Tekna-medlemmets arbeid ved Institutt for kreftforskning ikke er av midlertidig karakter. Vedkommende er fast ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Ved denne vurderingen har retten lagt vekt på at arten av arbeidet ikke synes å skille seg særlig fra instituttets øvrige virksomhet. Forskning er dets kjernevirksomhet. Prosjektorganisering er heller ikke noe som alene er nok til at et arbeid anses for å være av midlertidig karakter. Ved det angjeldende instituttet synes nettopp organisering i prosjekter å være noe som kjennetegner driften.

Etter rettens vurdering har Tekna-medlemmet en kompetanse som instituttet har et nokså stabilt behov for. Vedkommende utfører arbeid som ingeniør på linje med andre ingeniører som er fast ansatt ved instituttet. Jevne variasjoner eller usikkerhet knyttet til arbeidsmengden er ikke nok til at et arbeid kan anses for å være av midlertidig karakter. Etter bevisførselen synes skillet mellom fast ansatte forskere og midlertidig ansatte forskere å gå ved om de har vært ansatt i over eller under fire år. I førstnevnte tilfelle har de fast ansettelse, ellers ikke. Retten hørte ikke at arbeidsgiver hadde foretatt noen konkret vurdering av om Tekna-medlemmets arbeid var av «midlertidig karakter», og de gikk heller ikke inn på vurderingen av fireårsregelen i dette konkrete tilfellet.

Dommen

1. Tekna-medlemmet er fast ansatt ved Oslo universitetssykehus.

2. Oslo universitetssykehus HF dømmes til å betale 25 000 kroner i erstatning til vedkommende innen to uker fra dommens forkynnelse.

3. Oslo universitetssykehus HF dømmes til å betale sakskostnader med 125 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

-Dette er en full seier for vårt medlem, sier Lüthcke Lied. Dommen slår fast at prosjektorganisering alene ikke er nok til å ansette arbeidstaker midlertidig – og retten har lagt vekt på at dersom en finansiell usikker organisasjonsform skulle vektlegges i arbeidsgivers favør ved å ansette midlertidig, ville det kunne legge til rette for en utvanning av arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse.
Dommen er viktig for våre medlemmer som arbeider i miljøer der det er utbredt med midlertidige kontrakter. Fast ansettelse er lovens hovedregel, og denne skal også følges selv om våre medlemmer arbeider med forskning eller virksomheter som i all hovedsak organiserer arbeidet i prosjekter. Arbeidsgiver må alltid foreta en konkret vurdering av om en ansatt kan ansettes midlertidig. Det var ikke gjort i dette tilfellet.

Tekna vet fortsatt ikke om dommen vil bli anket av motparten.

Les også