Tekna utfordrer stortingspartiene

Publisert: 05.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal

Hva mener de ulike partiene på Stortinget bør gjøres på dette området?
Vi har stilt dem to spørsmål.

1. Er du enig i at vi trenger å styrke folks muligheter til etter- og videreutdanning?

2. Hva synes du er de beste konkrete tiltakene som kan gjøres for å styrke folks muligheter til etter- og videreutdanning?

Sjekk svarene og Teknas analyse her:

Partileder Trine Skei Grande

Dette sier Venstre:

1. Ja, det er jeg enig i. Vi er i ferd med å bevege oss fra en økonomi basert på og avhengig av fossile energiressurser, og over i en økonomi der vi i større grad må bruke all den kompetansen på andre og mer bærekraftige måter. Dette grønne skiftet krever omstilling av arbeidsplasser og etterfyll av kompetanse. Det andre er at teknologien tar over stadig flere arbeidsoppgaver, og det skjer veldig raskt. Kravet til omstilling gjelder ikke bare manuelle arbeidsoppgaver, men også for folk med lang utdanning.

2. Vi har valgt å prioritere videreutdanning for lærere, fordi vi trenger flere lærere med høy kompetanse, og fordi vi vil heve statusen til læreryrket. I privat sektor er det arbeidsgiveren som må bære ansvaret for gode muligheter til videreutdanning i samarbeid med arbeidstakerne. Det staten kan gjøre er å gi fagskoler, universiteter og høgskoler gode vilkår for å tilby etter- og videreutdanningstilbud. Vi bør også styrke karriereveiledningstjenestene og gjøre dem relevante også for bedrifter som ønsker å tilby videreutdanning til sine ansatte.

Partileder Siv Jensen

Dette sier Fremskrittspartiet

1. Ja, Fremskrittspartiet vil styrke mulighetene for etter- og videreutdanning. Norge er et høykostland, derfor er vi avhengig av å løse oppgavene på en mest mulig rasjonell måte og med høy kvalitet. For å være konkurransedyktige er det kontinuerlig behov for ette-r og videreutdanning i arbeidslivet.

2. Det er først og fremst virksomhetens eget ansvar å sørge for opplæring som er begrunnet i virksomhetens behov for kompetanse. Når det gjelder behov for omskolering/videreutdanning i forbindelse med nødvendig bytte av jobb må vi ha en kompetansepolitikk som ser den enkeltes og arbeidslivets behov i sammenheng, og som legger til rette for godt samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner.

Kristin Vinje, utdanningspolitisk talskvinne

Dette sier Høyre

1. Høyre vil at det skal bli enklere å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse mens man er i jobb. Norsk arbeidsliv preges av kontinuerlig omstilling, og behovet for omskolering og kompetanseheving vil være økende. Da må vi legge til rette for at arbeidstakere kan fylle på kompetansen sin mens de er i jobb.

2. Høyre vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer. Vi vil bygge ut og gjennomføre en nasjonal strategi for kompetanseløft i arbeidslivet i samarbeid med partene. Videreutdannelsesprogrammer rettet mot bransjer i en omstillingsfase bør styrkes. Vi vil vurdere en ordning med KompetanseFunn etter modell fra SkatteFunn. Høyre vil også stimulere universiteter, høyskoler og fagskoler til å utvikle etter- og videreutdannelsestilbud i tett dialog med arbeidslivet.

Partileder Audun Lysbakken

Dette sier Sosialistisk Venstreparti

1. Ja. Dagens arbeidsliv er i konstant endring, og for å være oppdatert trenger vi påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom hele yrkeslivet. SV går inn for at partene i arbeidslivet og staten innfører rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge. Dette forutsetter at det settes av midler i lønnsoppgjørene til finansiering av reformen. I tillegg mener vi at det må satses på desentraliserte utdanningsløp slik at alle er sikret utdanning og videreutdanning uavhengig av hvor man bor i landet.

2. SV vil ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til betalt permisjon for etter- og videreutdanning. Vi vil stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid. SV vil også gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet.

Partileder Knut Egil Hareide

Dette sier Kristelig Folkeparti

1. Ja. Arbeidslivet endrer seg raskt, og det er hele tiden behov for omstilling og ny og oppdatert kunnskap. Derfor er livslang læring viktig, og vi må legge godt til rette for gode etter- og videreutdanningstilbud innenfor ulike sektorer.

2. Noe av det viktigste vi gjør, er å sørge for gode utdanningstilbud over hele landet. Derfor har KrF vært opptatt av å styrke universitets- og høgskolesektoren, og andre aktører som bidrar med formell og uformell kompetanse til både ungdom og voksne. I tillegg har vi fremmet forslag om å innføre KompetanseFUNN som en ordning etter modell av SkatteFUNN, der bedrifter kan få en skattefordel hvis de har planer for kompetanseheving for de ansatte.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum

Dette sier Senterpartiet

1. Ja, absolutt! Både den enkelte arbeidstaker og virksomheter innen offentlig og privat sektor har behov for oppdatert kompetanse.

2. I tillegg til flere arbeidsplassbaserte etter- og videreutdanningstilbud, så er det viktig med desentraliserte høyskoletilbud slik at voksne som er i arbeid og har omsorgsoppgaver, kan ha mulighet til kompetansepåfyll i nærheten av hjemstedet. Videre må fagskolene, som tilbydere av fleksible og yrkesrettede studier, videreutvikles i tråd med arbeidslivets behov.

Marianne Aasen, forskningspolitisk talsperson

Dette sier Arbeiderpartiet

1. Ja. Etter- og videreutdanning blir stadig viktigere for samfunnet og for den enkelte. Flere må belage seg på å skifte yrke i løpet av karrieren, og stadig flere vil trenge utdanningspåfyll. Derfor vil Arbeiderpartiet sammen med partene i arbeidslivet sette i gang en kompetansereform for arbeidslivet, som særlig fokuserer på at vi som samfunn skal investere mer i voksnes kompetanse gjennom kontinuerlig og arbeidslivsrelevant utdanning.

2. Vi bør sikre at arbeidstakere gjennom avtaler i arbeidslivet opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning. Vi må bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier, og vi må bidra bedre til finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes utsikter til jobb. Vi mener at det er en forutsetning er at en reform for livslang læring er forankret hos partene i arbeidslivet. Vi skal stille krav til egen innsats, men kompetanse – gjennom hele livet – er også et fellesskapsanliggende.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.