Leder – Tekna Magasinet, november 2016.

Brubyggere for utenlandske entreprenører

Den store satsingen på vei- og jernbaneutbygging i Norge har gitt en innfallsport for store internasjonale entreprenørselskaper til å komme inn på det norske markedet de siste par årene. Innen bygg- og anleggsnæringen er det «bygging av bruer og tunneler» som har hatt størst vekst i sysselsetting i denne perioden.

Mange kontrakter er så store at helt norske selskaper ikke har styrke til ta jobbene alene. En vanlig modell ser ut til å være at norske entreprenørselskaper danner joint venture-selskaper med utenlandske aktører på store samferdselsprosjekter.

De utenlandske selskapene trenger kunnskap om norske regler, kontraktformularer og norsk samfunnsliv. Det kan gi interessante jobbmuligheter for norske sivilingeniører/teknologer. I overført betydning kan de være «brubyggere» for utenlandske selskaper inn i det norske markedet.

Vi har intervjuet Tekna-medlemmer om hvordan det er å jobbe i utenlandske selskaper på prosjekter i Norge. To av dem jobber på Norges største samferdselsprosjekt for tiden, nemlig Follobanen i et spansk-italiensk joint venture-selskap.

Et annet Tekna-medlem jobber med Farris bru ved Larvik for et sveitsisk selskap, og vi har snakket med en som ble hentet inn som prosjektleder for et spansk selskap som vant jobben om Harstadåstunnelen i Harstad.

Alle deler de sine tanker og refleksjoner om utfordringer i forhold til språk, kultur, tankemåter og organisering med oss i denne utgave. Og de kommer med råd om hvordan du skal gå fram for å skaffe deg jobb i et utenlandsk selskap. I tillegg har vi fått hjelp fra Byggenæringens Landsorganisasjon (BNL) til å analysere de store utviklingstrekkene innen bygg- og anleggsnæringen.

Håper dette kan være til inspirasjon og nytte.

Om datagrunnlaget

Tekna Magasinet har hentet ut tall for antall ansatte for alle selskaper i bygge- og anleggssektoren fra Enhetsregisteret, med vekt på selskaper med Tekna-medlemmer. Vi har også sett på 4-siffer sysselsettingsstatistikk fra SSB. Tallene er så sjekket opp mot de største selskapene og deres eierskap. Der fant vi blant annet at bygging av bruer og tunneler er den næringen som skapte flest nye arbeidsplasser i Norge i fjor, målt i prosent. Næringen er ikke stor, men langt fra liten. Det samme året var 18 av de 20 største norskregistrerte selskapene dominert av utenlandske eiere, og tilnærmet alle er relativt nystartede. Kjørt mot Teknas medlemsregister ser vi at de utenlandskeide selskapene har relativt få Tekna-medlemmer. Det får så være. Men kombinasjonen av disse funnene gjorde at vi ville utforske fenomenet nærmere. Siden vår nåværende serie handler om de nye Tekna-jobbene, har vi valgt å fokusere på hvordan man best får jobb i disse nye selskapene, og hvordan det er å jobbe der. Byggenæringens Landsforening gir deres vurdering av hva dette betyr for den norske bygge- og anleggsnæringen.

Anne Grete Nordal, ansvarlig redaktør