Oljekrise rammer nyutdannede

Publisert: 19.01.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Ingar Næss

Oljekrisen har rammet nyutdannede spesielt hardt. Men nå er det lys i tunnelen, ifølge Johannes Sørbø, som er NAVs ekspert på arbeidsmarkedet.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier at Norge på få år har gått fra ingeniørmangel til høy vekst i ingeniørledigheten.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier at Norge på få år har gått fra ingeniørmangel til høy vekst i ingeniørledigheten.

– Vi så veldig mange oljerelaterte nedbemanninger i 2015, og den oljerelaterte ledigheten fortsatte å vokse i 2016, men ikke like mye som i 2015. Ledighetstallene for januar vil gi en indikasjon på den videre utviklingen, sier Sørbø.

Geofag, maskin, marin teknikk og kjemi er de fire fagretningene med høyest arbeidsledighet blant nyutdannede Tekna-medlemmer. I tillegg har elektro & telekom en svakere tendens enn tidligere år, ifølge arbeidsmarkedsundersøkelsen. Alle disse fagretningene har en tilknytning til olje- og gassrelatert virksomhet

Bygg, planfag, data- og informasjonsteknologi, fysikk/matematikk, biologi samt industriell økonomi og teknologiledelse har i hovedsak en ledighet for nyutdannede på linje med tidligere år.

Ifølge NIFUs kandidatundersøkelse fra 2015 økte den samlede arbeidsledigheten for nyutdannede med master fra sju prosent i 2013 til ni prosent i 2015, som var det høyeste tallet siden 2003. NIFUs kandidatundersøkelse utføres annethvert år. Ved forrige presentasjon forklarte statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet den høye ledigheten på denne måten:

– Arbeidslivet de siste 20 årene har vært i en særstilling. Det vi ser nå er en normalisering til et arbeidsliv som kommer til å være i kontinuerlig omstilling de nærmeste tiårene. Vi skal ikke bare omstille til en økonomi hvor petroleumssektoren gir mindre impuls, men også håndtere et grønt skifte, en eldrebølge og mye annet, sa Haugstad til Forskerforum.

– Arbeidslivet de siste 20 årene har vært i en særstilling. Det vi ser nå er en normalisering til et arbeidsliv som kommer til å være i kontinuerlig omstilling de nærmeste tiårene. Vi skal ikke bare omstille til en økonomi hvor petroleumssektoren gir mindre impuls, men også håndtere et grønt skifte, en eldrebølge og mye annet.

I NIFUs kandidatundersøkelse for 2015 hadde sivilingeniører og realister den høyeste ledigheten blant alle mastergruppene med henholdsvis 15,0 og 13,8 prosent. Pedagoger og helse- og sosialfag hadde lavest ledighet med henholdsvis 3,0 og 2,9 prosent.

– Det har vært en markant endring i ingeniørledigheten de siste 2-3 årene. Det har gått fra mangel på denne typen kompetanse til høy vekst i ledigheten. Likevel anbefaler vi fortsatt ingeniørutdanning. Det er viktig at man ikke ser seg blind på dagens situasjon som er dominert av svingninger i oljerelatert virksomhet. Gjennom grønt skifte og digitalisering blir teknologi og realfag viktige fagretninger fremover, sier Sørbø.

Ledigheten blant de nyutdannede i Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse, brutt ned på fagretninger, tilsvarer i hovedsak den generelle ledighetsutviklingen for de samme fagretningene.

– Ingeniør- og ikt-fag er den gruppen med størst vekst i ledigheten siste år, og gruppen har nå noe høyere ledighet enn gjennomsnittet. Bak ingeniør- og ikt-fag skjuler det seg imidlertid forskjeller hvor den oljerelaterte ledigheten har vært økende, mens ikt-fag har en flat eller synkende ledighet, sier Sørbø i NAV.

– Det har vært en markant endring i ingeniørledigheten de siste 2-3 årene. Det har gått fra mangel på denne typen kompetanse til høy vekst i ledigheten. Likevel anbefaler vi fortsatt ingeniørutdanning. Det er viktig at man ikke ser seg blind på dagens situasjon som er dominert av svingninger i oljerelatert virksomhet. Gjennom grønt skifte og digitalisering blir teknologi og realfag viktige fagretninger fremover, sier Sørbø.

Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere har hatt 4,5 prosent vekst i ledigheten det siste året, mens databasedesignere, systemadministratorer med videre har hatt en nedgang på 12,5 prosent. Sivilingeniører samlet har hatt en vekst i ledigheten på 41 prosent, fra 1121 til 1580 helt arbeidsledige. 966 av alle helt ledige sivilingeniører er i oljegruppen geofag, petroleums-teknologi og metallurgi. De tre siste månedene har ledigheten i denne gruppen ligget flatt rundt 960 personer, men Johannes Sørbø mener det er for tidlig å anse dette som en utflating.

– På grunn av sesongvariasjoner må vi her se på årsendringen. Fra desember til januar kan vi for eksempel forvente en oppgang på grunn av at mange kontrakter utløper ved årsskiftet. Vi ser imidlertid at årsveksten for denne gruppen sank gjennom fjoråret, og det gir forhåpninger om en stabilisering i løpet av inneværende år, sier Sørbø.

Overraskende nok er årsveksten for helt ledige sivilingeniører innen bygg og anlegg høyere enn for oljegruppen geofag, petroleums-teknologi og metallurgi. Veksten kommer imidlertid fra et mye lavere nivå med en økning fra 91 til 131 helt ledige fra desember 2015 til desember 2016.

– Jeg er enig i at det er litt overraskende sett i forhold til markedsituasjonen for bygg og anlegg. Det kan tenkes at mange ledige fra oljerelatert virksomhet har søkt seg over til bygg og anlegg, og at det har skapt større konkurranse om jobbene, sier seniorrådgiveren.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.

nyhetsbrev_2

Utenlandske selskaper vinner gigantstore anleggskontrakter i Norge

De gode nyhetene er at de er avhengig av å ansette nordmenn.
Vi gir deg tipsene som kan gi jobb!

1

Det ble 15 800 færre sysselsatte i de viktigste oljenæringene i fjor.

Her møter du selskapene som har økt bemanningen og mangedoblet overskuddet.