– Nyutdannede har sjelden særlig uavhengig stilling

27.06.2018 | Tekst og foto: Tom H. Dalbak

Mange arbeidskontrakter benytter begrepet «særlig uavhengig stilling». Men hvilke krav stilles til denne definisjonen, og hva betyr det for dine rettigheter?

IKKE NOK: At man kan kontrollere egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid, er ikke tilstrekkelig for at man kan falle under begrepet særlig uavhengig stilling, sier Synne Bjørvik Staalen, som er advokat ved Juridisk kontor i Tekna.

– Arbeidsmiljølovens forutsetning er at reglene om særlig uavhengig stilling skal forstås strengt, sier Synne Bjørvik Staalen, som er advokat ved Juridisk kontor i Tekna. – Det betyr at adgangen til å gi arbeidstakere en særlig uavhengig stilling er snever. Vår erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det loven egentlig gir grunnlag for. Det er ikke nødvendigvis korrekt at du har en særlig uavhengig stilling, bare fordi arbeidsgiver i avtalen har skrevet at du ikke får overtidsgodtgjørelse, understreker hun.

Unntakene

– Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men i arbeidsmiljøloven er det gjort unntak fra reglene om arbeidstid for disse to stillingstypene. Det er viktig å spørre seg hva skal til for å fylle lovens krav, og hvilke konsekvenser det får for arbeidstakere som er særlig uavhengige, sier Staalen.

Hva skal til?
Hun viser til arbeidsmiljølovens forarbeider, som sier at bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke har en ledende stilling, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. -Videre blir det understreket at en særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres, sier hun.

– Hva betyr egentlig dette?
– Det å ha en prosjektlederstilling, en nøkkelstilling eller ha høyere lønn enn andre, er i seg selv ikke tilstrekkelig til at arbeidstaker skal ha en særlig uavhengig stilling, forklarer Staalen. – Stillingens tittel er ikke avgjørende. At man kan kontrollere egen arbeidstid og/eller har fleksibel arbeidstid, er heller ikke tilstrekkelig for at man kan falle under begrepet særlig uavhengig. Det er den reelle arbeidssituasjonen til arbeidstaker som er avgjørende.
Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidstaker er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidstiden likevel ordnes slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Videre er det viktig at arbeidstaker har mulighet for å ivareta sikkerheten. Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, har på samme vilkår som andre arbeidstakere rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid, sier Staalen.

«Tekna er svært bekymret for at svært mange nyutdannede oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling.»

God grunnlønn

Når man er unntatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, innebærer det blant annet at man ikke har rett på overtidsbetaling. Det er derfor det ofte vanlig at man kompenserer arbeidstakere i særlig uavhengig stilling med høyere lønn.

– En særlig uavhengig stilling innebærer ofte at arbeidsbelastningen er høyere, påpeker Staalen. -Dersom grunnlønnen ikke tilsvarer arbeidsbelastningen, kan man risikere at timelønnen blir svært lav. Dersom man blir tilbudt en slik særlig uavhengig stilling, er det derfor viktig å fremforhandle en god grunnlønn som kompenserer belastningen utover normal arbeidstid. Arbeidstaker vil bære risikoen for at arbeidsbelastningen blir større enn forespeilet, sier hun.
Dersom det feilaktig er lagt til grunn at du har en særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven komme til anvendelse. Det betyr at ved arbeid utover normal arbeidstid, kan arbeidstaker kreve overtidsbetaling etter loven. Arbeidstaker må sannsynliggjøre omfanget av overtidsarbeidet, men bedriften kan i ytterste fall måtte etterbetale overtidskrav fra den ansatte for hele tre år tilbake i tid.

Overdreven bruk

– Tekna er svært bekymret for at svært mange nyutdannede oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling. Vi mener at nyutdannede kandidater som hovedregel ikke kan defineres som arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, understreker hun.

– Hvilket råd vil du gi til medlemmene?
– Dersom du er i tvil om du er særlig uavhengig eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med Juridisk kontor i Tekna for en konkret vurdering, avslutter Staalen.

Les også