Studentrangering av
masterprogram med karakterfordeling

SJEKK DIN FAGGRUPPE:

Misnøye tross toppkarakterer

Publisert: 30.03.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Kari Halland

Masterprogram i prosessteknologi ved Universitetet i Bergen fikk størst karakterandel A av alle masterprogram innen naturvitenskapelige og tekniske fag i fjor. Tross svært gode karakterer ga studentene en relativt svak tilbakemelding om masterprogrammet i Studiebarometeret.

Instituttleder Øyvind Frette med studenter ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

– For å være helt ærlig så var jeg ikke klar over de spesielt gode karakterene ved dette masterprogrammet. Dette er studenter som begynte på denne studieretningen før det var noe snakk om oljekrise og ingeniørkrise, og således er det i utgangspunktet flinke studenter med alle muligheter, sier instituttleder Øyvind Frette ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

38,3 prosent av studentene på det 2-årige masterprogrammet fikk karakteren A som et gjennomsnitt av alle eksamenskarakterer i 2016. Studiebarometeret for 2016 viser imidlertid at 2. års studentene ved det samme masterprogrammet ikke var helt fornøyd med studiekvaliteten. Et gjennomsnitt på 3,6 på en skala 1-5 for åtte hovedindikatorer plasserer masterprogrammet et stykke ned på listen.

– Vi ble litt overrasket over de relativt svake tilbakemeldingene i Studiebarometeret. Vårt inntrykk var at masternivået var mer fornøyd enn bachelornivået, men Studiebarometeret viser motsatt resultat. Vi har allerede igangsatt tiltak for å bedre studentmiljøet for masternivået. Det bør vel også nevnes at det er relativt lite som skiller mellom bra og dårlig plassering i Studiebarometeret, sier Frette.

Magnus Strand Hauge, NOKUT

Studentene gir masterprogram i prosessteknologi svakest tilbakemelding for indikatorene medvirkning og undervisning, som er i tråd med studentenes tilbakemelding generelt for hele landet.

– Generelt sett er studentene, uansett fag, mindre fornøyde med undervisning og medvirkning enn de er med andre forhold ved studiet. Naturvitenskapelige og tekniske fag scorer omtrent på snittet nasjonalt, sier rådgiver Magnus Strand Hauge ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som står bak Studiebarometeret.

For enkelte av masterprogrammene er det relativt få respondenter. Analyser viser imidlertid at det likevel er representativt på nasjonalt nivå.

– Med færre respondenter vil hvert eneste svar tillegges mer vekt, noe som gjør usikkerheten større. En mulig feilkilde er at utvalget er lite representativt for den gruppen den skal representere. Vi gjør frafallsanalyser på nasjonalt nivå og finner at representativiteten er god på dette nivået. Vi gjør imidlertid ikke slike analyser for hvert studieprogram. På enkelte studieprogrammer, spesielt de med få svar og lav svarprosent, vil mangel på representativitet kunne være en feilkilde, sier Hauge.

Studiebarometeret viser at tilfredsheten er generelt høy for masterprogrammene.

– På fag-/utdanningstypenivå ser vi at det er høy stabilitet over tid, også blant studenter i naturvitenskapelige og tekniske fag. Generelt sett er studentene fornøyd med mastergradsprogrammene, både innen naturvitenskapelige og tekniske fag og ellers, sier rådgiveren.

Bjarne Mundal, NSD

Tekna Magasinet presenterer en rangering av Studiebarometeret og karakterfordeling for alle masterprogrammer innen naturvitenskapelige og tekniske fag, for å gi et underlag til studentmedlemmer og andre som i disse dager skal søke seg inn på masterprogrammer. Mens Studiebarometeret spør kun 2. og 5. års studenter, er karakterfordelingen et gjennomsnitt for alle eksamener ved de aktuelle masterprogrammene, fra Norsk senter for forskningsdatas (NSD) Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

– Karakterfordelingen påvirkes av studentenes utgangspunkt, studieprogrammenes praksis for bruk av karakterskalaer og størrelsen på det aktuelle studieprogrammet, hvor et større program gir mer pålitelige tall, sier spesialrådgiver Bjarne Mundal ved NSD, som har hentet ut eksamensresultatene for Tekna Magasinet.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, læringsutbytte og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.
Dette er undersøkelsen fra DBH
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om utdanningen i Norge. Tekna Magasinet gjengir tall fra databasen for karakterfordeling for de samme masterprogrammene som omfattes av rangeringen fra Studiebarometeret. Karakterfordelingen viser et gjennomsnitt av alle eksamener ved de aktuelle masterprogrammene i 2016.

Tre masterprogrammer har ikke karakterfordeling fordi de bruker godkjent og ikke godkjent. Det gjelder: Master i landskapsarkitektur, AHO, Master i Arkitektur, BAS og Anvendt fysikk og matematikk - sivilingeniør, UiT.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.