Studentrangering av masterprogram

SJEKK DIN FAGGRUPPE I NEDTREKKSMENYEN:

Mastervinneren biologiske fag

Publisert: 21.03.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud | Grafikk: Kartlagt.no

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for biologiske fag: Naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2-årig masterprogram.

Headhunting. Studieveileder Espen Arestøl (fra venstre) sammen med masterstudentene i naturforvaltning Sigurd Bakken, Dag Evert Borud, Ellen Nordrum Brøste og Åshild Hasvik

Studieveileder Espen Arestøl ved NMBU. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?

– Dette er nok summen av mange momenter. NMBU har lang tradisjon for å undervise i naturforvaltning. Emnetilbudet vårt på fagområdet er svært bredt, og muligheten for skreddersydd spesialisering er god. Studentene får kontakt med relevante aktører innen norsk naturforvaltning gjennom studieløpet. og skriver en forvaltningsplan for en ekstern oppdragsgiver i løpet av mastergraden. Vi strekker oss i tillegg langt for at studentene skal få det masteroppgavetemaet de ønsker seg. Miljøet vårt er oversiktlig, og undervisningen er «klasseromspreget». Det er lett for våre studenter å komme i kontakt med de vitenskapelige ansatte. NMBU skårer alltid høyt på trivselsundersøkelser, våre studenter trives, både faglig og sosialt.

2. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?

– Det viktigste er at vi fortsetter med det vi allerede gjør bra, nemlig å jobbe kontinuerlig og målrettet med studiekvalitet og innhold. Kvalitetsarbeid i utdanning er en maraton, og ikke en sprint. Vi arbeider parallelt med mange prosesser. Studentene jobber tett med NMBUs fagfolk, og vi evaluerer emnene våre årlig med tanke på innhold og undervisnings- og evalueringsform. Vi holder løpende kontakt med arbeidslivet, og evaluerer jevnlig med tanke på kandidatenes kompetanse og samfunnets behov. Vi gir, og skal fortsette å gi, våre studenter forskningsbasert undervisning basert på den nyeste kunnskapen. Våre undervisere skal få tid og anledning til å forske og utvikle faget sitt.

3. Kan dere nevne noen eksempler på områder hvor uteksaminerte studenter bidrar positivt til samfunnsutviklingen?

– Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet hvor man håndterer miljø-, natur- og ressursspørsmål. Det er svært stort spenn i arbeidsoppgavene deres. De arbeider med alt fra lobbyisme, lovverksendringer og konsekvensutredninger til biologisk kartlegging i felt. Vi er nødt til å ta vare på den eneste kloden vi har, og her har de en nøkkelfunksjon.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, forventninger, organisering og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.

Les også