Studentrangering av masterprogram

SJEKK DIN FAGGRUPPE I NEDTREKKSMENYEN:

Mastervinnere i informasjons- og datateknologi

Publisert: 21.03.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud | Grafikk: Kartlagt.no

Her er vinnerne av studentenes kåring av beste 2-årige (se lenger ned) og 5-årige masterprogram for informasjons- og datateknologi: Informatikk, sivilingeniør, Universitetet i Tromsø, 5-årig masterprogram.

Samarbeid. Flere studenter engasjerer seg i faglig formidlingsarbeid knyttet til Skolelaboratoriet. Fra venstre: Camilla Stormoen, Simon Fagerli og Nina Angelvik; informatikkstudenter på masternivå ved UiT. Foto: Magnus Stenhaug.

Kontorsjef for Institutt for informatikk, Svein Tore Jensen, ved UiT Norges arktiske universitet. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?

– Fagmiljøet har i mange år hatt sterkt fokus på undervisning. Det tilbys emner der studentene får faglig krevende utfordringer som motiverer og stimulerer til egeninnsats. Øvingsopplegg i emnene på alle nivå har praktiske øvinger med mye laboratoriearbeid. Fokus er på å bygge systemer slik at studentene får ferdighetstrening på industrirelevante problemstillinger. Studentene ser tidlig i studieløpet at innholdet er yrkesrelevant, noe som bidrar til inspirasjon og motivasjon.

2. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?

– For videre styrking av utdanningens relevans igangsettes to nye studieretninger i det 5-årig integrerte masterprogrammet i informatikk (sivilingeniør):

Helseteknologi starter høst 2018. Studieretningen baseres i informatikk og et pågående helseteknologisk forskningssamarbeid drevet av teknologiske, realfaglige og helsefaglige forskningsmiljøer ved UiT. Studiet består av både helsefaglige emner og et betydelig omfang teknologiemner med hovedvekt på informatikk. Informatikk har stor og økende anvendelse innen helsesektoren, blant annet logistiske og administrative prosesser, styring og overvåking av medisinering, informasjonshåndtering, kommunikasjon, beregningsorientert biologi, lagring og analyse av genomdata, genetisk testing, pasientspesifikk behandling, nevrovitenskap, samt både gamle og nye typer medisinsk utstyr.

Basert på instituttets pågående aktivitet i datasikkerhet planlegges det igangsatt en ny studieretning for dette i 2019. Med økt digitalisering og integrasjon er det enormt behov for kompetanse i å bygge sikre systemer.

3. Kan dere nevne noen eksempler på områder hvor uteksaminerte studenter bidrar positivt til samfunnsutviklingen?

– Instituttets kandidater bidrar med kjernekompetanse i digitaliseringsprosessen som foregår i samfunnet. Vi ser at våre kandidater kan fylle en rolle i å utvikle robust teknologi for mange aktuelle områder. Kandidatene går ut i stillinger i et svært bredt utvalg av bransjer og deriblant innen entreprenørskap/startup basert på avanserte teknologiske utfordringer, og ofte i et tverrfaglig samarbeid. Et eksempel er Medsensio (medsens.io), en startup som tilbyr teknologi for analyse av lungelyd.

Mangelvare. Programrådsleder Dag Langmyhr ved UiO utdanner kandidater som går inn i lederstillinger innen ulike sider av utvikling og drift av større IT-systemer.

Beste 2-årige masterprogram for informasjons- og datateknologi: Nettverks- og systemadministrasjon, ved UiO og OsloMet. Programrådsleder for studieprogrammet, Dag Langmyhr, ved UiO. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?

– NSA-programmet er et lite program med rundt 20 studenter i hvert årskull. Dette gir en god og tett kullfølelse, og det forsterkes av å ha sitt eget arbeids- og oppholdsrom.

* NSA-programmet er et internasjonalt program der 30-40% av studentene kommer fra land utenfor Europa.

* NSA-programmet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og OsloMet (tidligere HiOA), så studentene er tilknyttet begge institusjonene med alle de fordeler det gir.

* NSA-programmet har et tydelig fokus, og hvert år deltar mange av studentene på den store LISA-konferansen i USA.

* NSA-programmet har satset spesielt på engasjerte lærere med usedvanlig tett oppfølging av studentene både faglig og sosialt.

2. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive
rangeringen?

– Fagfeltet endrer seg stadig, og vi vil satse på å videreutvikle studiet i takt med denne utviklingen.

3. Kan dere nevne noen eksempler på områder hvor uteksaminerte studenter bidrar positivt til samfunnsutviklingen?

– Våre kandidater går inn i lederstillinger innen ulike sider av utvikling og drift av større IT-systemer, en kompetanse det er stor mangel på i dag.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, forventninger, organisering og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.

Les også