Kvinnelige industri- og logistikkledere på lønnstoppen

13.12.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Kvinnelige industri- og logistikkledere er eneste Tekna-yrker hvor kvinner tjener vesentlig mer enn menn, ifølge lønnsstatistikk fra SSB. Generelt tjener kvinner og menn likere i flere lederyrker, enn i andre Tekna-yrker.

Kvinnetoppen. Kvinnelige industri- og logistikkledere tjener mer enn menn.

«Ledere av industriproduksjon mv.», «Ledere av logistikk og transport mv.» og «Landmålere, kartografer mv.» er tre av 32 Tekna-yrker hvor kvinner tjener mer enn menn. For Tekna-yrkene «Ledere innen akvakultur mv.», «Meteorologer» og «Sivilingeniører (telekommunikasjon)» er det for få kvinner til at det er oppgitt kjønnsdelte tall for lønn. Den kjønnsdelte statistikken for lønn er basert på SSB-tall for median månedslønn for alle heltidsansatte i de respektive yrkesgruppene for 2017. SSB publiserte tidligere i år en større artikkel om de generelle lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Jobber gratis resten av året

19. oktober i år markerte blant annet Unio at kvinner angivelig jobbet gratis resten av året. Denne påstanden ble senere tilbakevist av faktatjenesten Faktisk.no. Ved å snu problemstillingen på hodet, og ved å utelate feilene fra 19. oktober, og ved å forutsette at arbeidet fordeles jevnt over hele året, så jobber mannlige industriledere gratis resten av året fra tirsdag 18. desember. Den reelle problemstillingen er imidlertid at kvinner tilnærmet gjennomgående tjener mindre menn, også om man justerer for bakgrunnsvariabler.

Industrien er ikke-diskriminerende

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri forklarer kvinnenes høye lederlønninger i industrien med en ikke-diskriminerende praksis.

–  Jeg er glad for at Tekna Magasinets undersøkelse dokumenterer svært like lederlønninger i industrien mellom kvinner og menn. Konkurranseutsatt industri kjennetegnes av at den tilstreber å være attraktiv for de beste. Da kan man ikke diskriminere, hverken på kjønn, bakgrunn, religion eller annet. At tilsvarende likelønnspraksis gjør seg gjeldende også for sivilingeniører innen industri og produksjon, bekrefter industriens ikke-diskriminerende praksis. Jeg er sikker på at en undersøkelse blant industriens operatører ville vist tilsvarende resultat. Det lønnsnivået vi blir enige om i frontfagsoppgjørene, er ikke kjønnsdelt. Men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder å rekruttere kvinner til spennende jobber i industrien, på alle nivåer.

Topper for alle kompetanseyrker

Det er 27 av totalt 252 yrker med lønnstall for både heltidsansatte menn og kvinner hvor kvinner tjener mer enn menn. De fleste er enten typiske kvinneyrker, eller yrker med lavt utdanningsnivå. Disse yrkene kommer på de øverste seks plassene, før kvinnelige industriledere på sjuendeplass:

  • Serviceelektronikere
  • Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
  • Industrisyere
  • Andre opplysningsmedarbeidere
  • Kjøkkenassistenter
  • Reseptarer

Kvinnelige industriledere tjener mer enn menn også om vi ser på gjennomsnitt framfor median, og om vi ser på øvre kvartil, men forskjellene blir da mindre. Mannlige industriledere tjener mer enn kvinner i nedre kvartil. I 2017 var det 10 034 heltidsansatte mannlige ledere i industriproduksjon mot 1329 kvinner.