Leder – Tekna Magasinet, oktober 2016.

Mot strømmen i olje- og gassnæringen

I forrige utgave startet vi i Tekna Magasinet en serie som handler om hvor det skapes nye Tekna-jobber. Vi startet med it-næringen. Denne gang har vi tittet nærmere på olje- og gassnæringen.

Anne Grete Nordal ansvarlig redaktør

Ikke mye å rope hurra for der, vil mange si, men det finnes lyspunkter. Noen, som Kelda Drilling Controls i Porsgrunn eller Solution Seeker i Trondheim, hevder at det faktisk kan være en fordel med lave oljepriser. Det tvinger de store oljeselskapene til å tenke effektivisering og mer automatisert teknologi. Nettopp her er det mange små, spisskompetente selskaper som har mye å bidra med. I tider med mindre omfattende prosjekter kan også små engineeringfirmaer drive billigere enn store, og konkurrere om elementer i større kontraktpakker.

Det tvinger de store oljeselskapene til å tenke effektivisering og mer automatisert teknologi. Nettopp her er det mange små, spisskompetente selskaper som har mye å bidra med.

Kelda Drilling Controls har hatt en eventyrlig vekst siden starten i 2014. De driver forskningsrettet og knytter til seg studenter på internship, næringsdoktorgrader og det ypperste av ekspertise fra blant annet flyindustri.
Et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia, med næringsdoktorgrader som virkemiddel er en modell Tekna støtter fullt ut. Vi har besøkt Kelda i Porsgrunn – se reportasjen i denne utgaven. I tillegg har vi intervjuet seks andre selskaper, med Tekna-medlemmer, som har ansatt flere folk det siste året, om deres virksomhet og muligheter innen denne næringen fremover. Her er det mye optimisme å spore.

Fra SSB har vi fått en oversikt over nasjonale tall for sysselsetting på det som kalles 4- og 5-siffer NACE-koder. Vi har fått hjelp fra oljeforsker Atle Blomgren i forskningsinstituttet IRIS i Stavanger til å plukke ut de næringskodene som er dekkende for virksomhet relatert til olje- og gassvirksomhet. Han har hjulpet oss med å analysere utviklingen fra 2008 til i dag. Blomgren tror bunnen i sysselsettingen trolig nås i inneværende kvartal, eller i første kvartal neste år, og at det blir en utflating for aktiviteten på norsk sokkel fram mot 2019. Studér hans analyse nærmere i denne utgaven.

Om datagrunnlaget

Tekna Magasinet har hentet ut tall for antall ansatte for alle Tekna-selskaper i olje- og gassrelatert virksomhet fra Enhetsregisteret.
Tekna-selskaper er definert som selskaper som har ansatte som er Tekna-medlemmer basert på Teknas medlemsregister.
Olje- og gassrelatert virksomhet er definert som alle næringskoder som samlet har olje- og gassrelatert virksomhet som kjernevirksomhet – det vil si at rundt 50 prosent eller flere av de ansatte i næringskoden jobber med olje- og gassrelatert virksomhet. En oversikt fra forskningsinstituttet IRIS i Stavanger er lagt til grunn for denne utvelgelsen. Disse næringskodene er:

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og moduler
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
50.201 Utenriks sjøfart med gods
06.10 Utvinning av råolje
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
52.223 Forsyningsbaser
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler
49.50 Rørtransport
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
06.20 Utvinning av naturgass
28.94 Mask./utstyr tekstilindustri
50.203 Slepebåter
28.92 Mask./utstyr bergverk, bygg og anl.
50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
28.13 Pumpe- og kompressorprod. el.
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn
19.20 Prod. raffinerte petroleumsprodukt
13.95 Fiberproduksjon mv.
22.19 Produksjon av gummiprodukter el.
28.12 Komp. til hydraul./pneumatisk utstyr
24.54 Annen ikke-jernholdig metallstøp.
26.51 Måle-, kontroll- og navig.instr.
28.11 Skipsmotor-/motor- og turbinprod. el.
28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn
33.20 Installasjon industrimask. og utstyr
27.32 Elektron./el. ledninger/kabler el.
33.11 Rep. av bearbeidede metallprodukter
28.21 Industri- og laboratorieovnprod.
28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
25.21 Sentralv.kjeler- og radiatorprod.
71.122 Geologiske undersøkelser
24.20 Annen rør- og rørdelprod. av stål
28.14 Kran- og ventilproduksjon el.
33.14 Rep. av elektrisk utstyr
24.33 Kaldv./press. av prof. plater mv.
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Se SSBs standard for næringsgruppering for nærmere definisjon av disse næringskodene.

I tillegg har Tekna Magasinet sjekket olje- og gassrelaterte selskaper med høy vekst innenfor andre næringskoder.
Vi har kun tatt med selskaper som rapporterte ansatte via a-ordningen i august i fjor, med unntak for at vi også har sjekket selskaper som ble startet i 2015 og 2016 og hadde null ansatte i august i fjor. Det kan være feilkilder i antall ansatte i Enhetsregisteret knyttet til selskapenes egen rapportering av ansatte via a-ordningen.