Her er oljekrise-vinnerne

Når de store oljeselskapene tvinges til å kutte kostnader, åpner mulighetene seg for små selskaper som kan drive billigere, og levere spissteknologi innen effektivisering og automatisering. Møt noen av suksessbedriftene her.

Solution Seeker

Ser potensial i automatisering: Anders Sandnes, Sheri Shamlou, Bjarne Grimstad, daglig leder Vidar Gunnerud, Vidar Uglane, Stine Ursin-Holm og Inge S. Skrondal.

Tjener millioner på prisfall

Solution Seeker fikk en resultatvekst på 200 prosent i fjor, og skylder på at oljeprisen har falt. Selskapets datamaskiner og algoritmer hjelper oljeselskapene og deres ansatte med å bruke produksjonsdataene til å effektivisere og produsere mer olje.

1. Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– Solution Seeker er et lite spin-off selskap fra NTNU kybernetikk og NTNUs senter for integrerte operasjoner (www.iocenter.no). Vi lager «neste generasjon» programvare for produksjonsoptimering, som ved hjelp av big data- og maskinlæringsalgoritmer trekker vesentlig informasjon ut av produksjonsdataene fra en oljeplattform i sanntid. Dette fører til økt situasjonsforståelse hos ingeniørene, rask evaluering og estimering av effekten av endringer og brønntester, og danner grunnlaget for bedre og raskere beslutninger. I tillegg blir forslag til hvordan brønnene bør endres for å utnytte flaskehalsene i systemet bedre og øke produksjonen, automatisk beregnet og kommunisert til produksjonsingeniørene i sanntid.

– Fallet i oljepris representerer egentlig et mulighetsvindu for ProductionCompass (programvaren vår), fordi vi opplever at oljeselskapenes fokus er dreid fra dyre lete- og utbyggingsprosjekter til mindre kostnadskrevende prosjekter knyttet til effektivisering og optimalisering av felt i drift, hvor store investeringer allerede er gjort. Løsningen vår krever ingen investering eller installering av kostbart fysisk utstyr, det bruker eksisterende infrastruktur for datafangst.

– På grunn av dette, har vi fått stor interesse fra industrien for løsningen våre, og vært så heldige at flere oljeselskaper har valgt å kjøre utviklingsprosjekter med oss. Siden vi fortsatt er i utviklingsfase, har vi også kunnet spare industripenger med statlig støtte (Forskningsrådet + Innovasjon Norge). Statlig støtte til slike prosjekter har også økt som et motkonjunkturtiltak (Demo2000, Forny2020 etc.).

2. Hva er deres konkurransefordel?

– Vi er et ungt og innovativt team som kommer ut av et faglig sterkt miljø på NTNU og har jobbet med automatisering, effektivisering av arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av data til beslutningsstøtte over lang tid. Vi har jobbet hardt med å lage en løsning som faktisk vil bidra til verdiskaping på de feltene vi jobber med, og vi har jobbet strategisk med å formidle budskapet til de rette personene innad i de oljeselskapene som vi har rettet oss inn mot. Vi har vært veldig kundefokusert og lyttet til brukerne, og dermed vært i stand til å vri teknologiutviklingen vår slik at løsningen alltid har blitt bedre på de områdene der den skaper verdi og der brukerne drar nytte av den.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Olje- og gassindustrien dekker jo mange forskjellige områder, og vi er en liten nisjespiller i produksjonsdelen av verdikjeden, så dette spørsmålet blir vanskelig å svare godt på. Det vi ser er at oljeselskapene har kuttet både prosjekter og ansatte, slik at løsninger som bidrar til effektivisering og automatisering kan ha en stor fordel i et lavprisscenario. Vi mener at det ligger et stort potensial i alle dataene som blir produsert i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, og selskaper som utvikler løsninger som kan omsette dataen til konkret informasjon med et tydelig bruksområde, kan kanskje få mye å gjøre fremover.

Les mer på www.solutionseeker.no

Har svart: Ansvarlig for prosjektstyring og forretningsutvikling Sheri Shamlou.

InnSep

I laben: Fra venstre Sondre Jacobsen, daglig leder InnSep, professor Maria Fernandino, NTNU / InnSep og professor Carlos Dorao, NTNU / InnSep.

Skal spare titalls milliarder

InnSep AS jobber med å kommersialisere en gass-væske separatorteknologi som skal gi en resultateffekt på flere titalls milliarder på norsk sokkel alene. Hittil er Innovasjon Norge og Forskningsrådet selskapets viktigste støttespillere.

1. Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– InnSep jobber med å kommersialisere en gass-væske separatorteknologi som er oppfunnet ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk. Årsaken til at vi lykkes å utvikle denne teknologien er støtteordningene fra Innovasjon Norge, og spesielt Forskningsrådets DEMO2000-program. Det gjør det mulig å fullføre testing og videre FoU mot kommersialisering, uavhengig av svingningene og kostnadskuttene aktørene i oljebransjen har. Det som imidlertid er noe utfordrende er at bransjen i større grad krever «ferdigforsket» og aller helst ferdigtestet utstyr, noe som øker lengden på FoU-prosjektene, helt til grenselandet hvor Forskningsrådet ikke kan være med lenger. Forskningsbevilgningene har ført til at vi kunne øke selskapets FoU-personale, i tillegg til samarbeidet vi har med NTNUs FoU-miljø.

2. Hva er deres konkurransefordel?

– Vårt fremste kommersielle fortrinn er evnen til å skape kommersiell anvendelse av grunnforskningen ved NTNU. Separatorteknologien vi har utviklet og testet i full skala, er så banebrytende at det ikke engang eksisterer noe beregningsgrunnlag eller CFD-analyser som kan benyttes. Vi har derfor kjørt mange tusen forsøksserier for å skape et empirisk datagrunnlag, som vi gradvis utvikler de matematiske prinsippene for. Dette skal vi utvikle videre til å beskrive detaljene i massebevegelsene i separatoren. Vi har allerede lykkes å kommersialisere en versjon av separatoren som benyttes til å beskytte Dry Gas Seals. Dette er tørrgasstettinger som brukes på offshorekompressorer. Bare denne anvendelsen vil spare den globale oljeindustrien rundt 6 millarder dollar i året i redusert nedetid og færre kompressorhavari. Vårt neste steg tar vi i det kommende DEMO 2000-prosjekt hvor vi skal ta siste løftet for Lynx-separatoren, slik at den på sikt kan erstatte alle gass/væske-separatorer med vårt enkle og modulære design. Effekten av disse besparelsene og den økte inntjeningen på norsk sokkel alene vil være flere titalls milliarder kroner.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Tre muligheter skiller seg ut. Teknologi som: 1. øker levetiden på eksisterende utstyr, 2. kan ettermonteres for å øke produksjonskapasiteten og 3. reduserer nedetiden i produksjon.
Dette er nøkkelen for suksess i tiden fremover. De store infrastrukturinvesteringene som er gjort, kan ikke gjøres om. Det er ikke aktuelt å bytte ut sentrale prosessteknologier som har kostet 10-talls og 100-talls millioner å installere, selv om de regnes for å være utdaterte. Derfor må eksisterende teknologi styrkes og avhjelpes gjennom målrettet FoU som er i stand til å oppnå en av de ovennevnte effektene. På sikt vil vi se at banebrytende prinsipper, slik som Lynx Separator, får større innpass når driftserfaringene og markedsaksepten øker.

Les mer på www.innsep.com

Nautilus Subsea

Gode tider for små: Små selskaper driver rimeligere enn store og kan konkurrere om elementer i kontraktspakker ifølge Henrik Sørlie, Lars Boijens, Fredrik Saugestad, Asbjørn Forsland, Paul Tveiten, Erik Olsvik, Simon Mills, Audun Sagen og Per Lillejordet i Nautilus Subsea. Daglig leder Kjetil Høyer var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Doblet på Johan Castberg

Nautilus Subsea gikk fra fem ansatte i fjor til ti i år takket være en stor jobb med å forberede utbygging av Johan Castberg-feltet. I januar meldte Statoil at utbyggingskostnadene var halvert fra 100 til 50-60 milliarder. Nautilus-sjef Kjetil Høyer sier at små selskaper kan bidra til å redusere oljeselskapenes utbyggingskostnader.

1.Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– Vi driver innen subsea og da med spisskompetanse på subseastrukturer. Vi leverer tjenester innenfor engineering og EPC (engineering + fabrikasjon). I tillegg har vi utviklet egen teknologi for fjernstyrt sammenkobling av rør på havbunnen, ofte på dypt vann.
– Hovedårsaken er at vi vant en stor jobb på Johan Castberg-feltet mot Statoil, som ga oss inntekt i en toårsperiode. Denne jobben vant vi sammen med IKM Ocean Design. Jobben en pre-engineering jobb (FEED) for å jobbe fram teknisk og økonomisk grunnlag for å beslutte en utbygging på Johan Castberg. Vi skal se på alle subseastrukturene.

– Den andre årsaken er at vi har drevet med intern produktutvikling av et tie-in system, et system for å føre rørendene mot hverandre før de kobles sammen permanent. Vi har også hatt folk ute på båt som supervisor under offshorekampanjer. I tillegg har vi hatt en del tilbudsarbeid og har flere aktive bud ute nå. Tre av disse er på levering av vårt eget tie-in system.

2. Hva er deres konkurransefordel?

– Konkurransefordelen vår er at vi er små, men med høy kompetanse og lang erfaring. Vi er selvfinansiert slik at vi selv kan bestemme hvilket prisnivå vi skal legge oss på for å møte markedet på et kommersielt grunnlag hele tiden. Rater er ferskvare i disse tider. Samtidig har vi kompetansen til å ta på oss kompliserte oppdrag.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Mulighetene ligger både på den tekniske og den kommersielle siden. Nye metoder og måter å gjøre ting på må utarbeides. Samtidig som selskapsspesifikke krav må revideres. Koder og regler bør være generelle slik at de gjelder for alle oljeselskaper, og de må kunne revideres. For eksempel har oljeselskapene ofte egne materialspesifikasjoner som gjør materialinnkjøp unødvendig dyre. I dag deles det ofte ut store kontraktpakker som bare de store leverandørene kan by på. Disse pakkene kan være lite transparente. Slike pakker bør brytes opp slik at mindre selskaper som oss, kan by én til én mot de store leverandørene på enkeltelementene i pakkene, som for eksempel tie-in systemer. Dette skjer særlig på SPS-siden (subsea production system, dvs. Aker, FMC etc.). Internasjonalt er det i større grad en oppsplitting av disse pakkene enn i Norge. Mye teknologiutvikling skjer i mindre selskaper, som også ofte vil være rimeligere. Det er i dag en tendens til at de store blir enda større ved sammenslåinger i bransjen (med FMC og Technip som de hittil største). Hvis de små selskapene forsvinner vil det være et stort tap for bransjen.

Ecotone

Kartlegger: Her tester Ecotone-ansatte noe av det patenterte utstyret de leverer til undervannsinspeksjoner av havbunn og installasjoner.

Flere til forskning

Det siste året har Ecotone økt staben fra 11 til 14 – mye takket være at de sammen med seks oljeselskaper og Norwegian Deepwater Program, ble tildelt et 3-årsprosjekt innenfor forskningsprogrammet Petromaks2. De har utviklet et fargespekteranalyserende kamera som automatisk kan sjekke store havbunnsarealer og inspisere installasjoner svært nøyaktig.

1. Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– Ecotone er en teknologibedrift med utspring fra NTNU. Etablert i 2010 av professor Geir Johnsen med flere samt NTNU TTO (Technology Transfer Office). Selskapets virksomhet dreier seg om undervanns visuell inspeksjon og overvåking, som igjen er basert på vår patenterte teknologi og utstyr som går under navnet Underwater Hyperspectral Imager (UHI). Ved bruk av UHI kan vi observere og måle styrken på alle farger i det visuelle spekter, ikke bare de tre fargene det menneskelige øyet kan se (grønt, blått og rødt). Denne egenskapen til kameraet utnyttes til automatisk identifikasjon av objekter på havbunnen, gjennom spekteranalyse av reflektert lys og gjenkjenning i bibliotek. Objektene kan være levende arter (koraller, svamper, andre dyr og planter), mineraler eller menneskeskapte materialer (rørledninger, undervannsinstallasjoner mv.).

– Oljeselskapene så allerede i 2010 at et slikt kamera kan bistå dem både i klassisk miljøkartlegging før/under/etter boreoperasjoner og lignende operasjoner, samt til inspeksjon av installasjoner. Med hensyn til inspeksjonsjobber har selskapene i første omgang vist interesse for å anvende kamerateknologien på rørledningsinspeksjon. Basert på disse mulighetene fikk Ecotone med seg seks oljeselskap samt konsortiet Norwegian Deepwater Program da de søkte og ble tildelt et 3-årsprosjekt innenfor programmet Petromaks2. Dette prosjektet har vært svært sentralt for Ecotones utviklingsarbeid i perioden 2013 – 2016, og dermed også muliggjort nyansettelser i en tid hvor industrien ellers har skalert kraftig ned.

2. Hva er deres konkurransefordel?

– Konkurransefordelene for Ecotone ligger i kameraets egenskaper. Man vil for det første få en mye mer objektiv kartlegging av arter, gjenstander og tilstander ved bruk av UHI. Dagens metoder med video og stillbilder krever menneskelig vurdering, mens et automatisert kamera med biblioteksoppslag vil være mye mer robust og objektivt. Man kan også identifisere objekter og tilstander som er så små og utydelige at mennesker ikke ser dem. Videre vil man spare tid og penger ved at kamera med tilhørende programvare gjøre analyse av store arealer.
Et tredje argument er at man kan spare tid offshore, ved hurtigere gange på ROV.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Mulighetene innen olje og gass er mange med et slikt kamera. I tillegg til det som er nevnt ovenfor ser vi for oss store muligheter når industrien går over til å benytte AUV (Autonomous Underwater Vehicle) heller enn ROV (Remotely Operated Vehicle). Man kan da se for seg scenarier hvor AUV med UHI automatisk vil gjenkjenne både objekter og objektets tilstand, og kan ta avgjørelser der og da, og for eksempel undersøke en mistenkelig tilstand med en gang, slik at all nødvendig informasjon blir tilgjengelig på ett tokt, framfor flere etterfølgende tokt, slik det ofte skjer i dag.

Les mer på http://ecotone.com

Ivar Erdal, administrerende direktør i Ecotone AS.

Searcher Geoservices

Daglig leder Jan Gunnar Opsal

Suksessgründer i krisetid

Gründer Jan Gunnar Opsal etablerte letekonsulentselskapet Searcher Geoservices da oljenedturen startet i 2014. Året etter omsatte selskapet for 5,6 millioner kroner med en resultatmargin på 50 prosent. I fjor hadde selskapet to ansatte. I dag er de tre, og har tro på flere ansettelser fremover.

1. Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– Vi driver geologisk og geofysisk arbeid på oppdrag fra oljeselskaper. Målet er å bidra til en økt forståelse av undergrunnen slik at mer olje og gass blir påvist. Norsk sokkel er vår spesialitet, men vi har gjort arbeid i Irland, Filippinene, Papua New Guinea, og vurderer flere andre steder. I 2015 var våre tjenester populære. I 2016 har vi lagt om litt for å tilpasse oss et mye mer utfordrende marked. Selskapet har brukt mye av 2016 til omstilling, og det ser ut som vi treffer bra nå. Flere ansettelser ventes om vi lykkes med våre nye produkter.

2. Hva er deres konkurransefordel?

– Vi er konstruktive bidragsytere til oljeselskapene. Vi har gode produkter som de ser nytte i og som gjør at vi kan posisjonere oss i markedet. Dog ikke enkelt i dagens marked. Vi prøver så godt vi kan å forstå hvordan markedet utvikler seg, men vi må nok innrømme at vi ikke forsto hvor hard nedturen i 2016 kom til å bli.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Vi som har litt fartstid i bransjen vet at markedet snur, før eller senere. Nå gjelder det å ha den rette strategien/konseptet og holde ut. Spesifikt syns jeg vi er alt for beskjedne med å få norsk offshoreteknologi og -kompetanse ut av Norge, vi er faktisk veldig flinke!

Wellesley Petroleum

Klar for ny opptur: Fra venstre Kari Langvik Østehus, Ivar Mundal, Elise Hay Opsahl og Helge Hamre. Daglig leder Callum Smyth, som har svart på spørsmålene, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Opptur med dagens oljepris

Leteselskapet Wellesley Petroleum mener det er fullt mulig å oppnå en fornuftig inntjening med en oljepris på 40-60 dollar fatet. Det siste året har selskapet økt fra åtte til fjorten ansatte.

1. Hva er deres virksomhet, og hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette flere i løpet av det siste året, tross “oljekrise»?

– Vi er et leteselskap, stiftet i 2014, med en virksomhet som vokser til tross for den lave oljeprisen. Vi mener at det er behov for fortsatt oljeleting i Norge, og at verden vil etterspørre olje og gass i fremtiden. Selskapet har andeler i syv letelisenser. På ett av dem er det gjort et funn.

2. Hva er deres konkurransefordel?

– For lete- og produksjonsselskaper i Norge handler det mer om samarbeid med andre enn direkte konkurranse blant selskapene. Tilgangen på områder er i bunn og grunn den samme for alle gjennom systemet med konsesjonsrunder (TFO – tildeling i forhåndsdefinerte områder, og nummererte runder). Serviceselskapene som utfører mesteparten av arbeidet på sokkelen, er tilgjengelige for alle via kommersielle kontrakter. Likeledes har alle deltakere tilgang til programvare og data. Vi har svært dyktige folk, og det samme gjelder for våre konkurrenter, slik at samarbeid er det som teller. For at vi skal ha størst mulig sjanse til å lykkes, sørger vi for at letestrategien drives basert på teknisk innsikt, og at vi har tilstrekkelig økonomisk styrke og kommersiell fleksibilitet til å utvikle potensielle funn.

3. Hvor ligger mulighetene innen olje- og gassrelatert virksomhet fremover?

– Vi tror at etterspørselen etter olje og gass vil fortsette å vokse, til tross for den lave prisen vi nå ser. Nedgangen i oljeprisen har hatt alvorlige følger for næringen i Norge, men bransjen har respondert med å redusere kostnadene forbundet med leting, utvikling og produksjon av olje og gass. Dagens lave aktivitetsnivå utgjør en alvorlig trussel for norske selskapers kapasitet og evne til å reagere når etterspørselen etter tjenester tar seg opp igjen. Etter vår oppfatning vil etterspørselen etter tjenester øke igjen. I mellomtiden må alle aktører gjøre hva de kan for å overleve og tilpasse seg situasjonen ved å fokusere på hvordan virksomheten drives, slik at man kan oppnå en fornuftig inntjening med en oljepris som ligger på 40-60 dollar per fat.

Les mer på www.wellesley.no

(Tidligere navn er Wellesley Norway Opco AS)