30 000 færre jobber på to år

På kun to år er rundt 30 000 jobber tapt i næringene med størst andel oljeleveranser, ifølge tall fra SSB. Oljeforsker Atle Blomgren i forskningsinstituttet IRIS venter at sysselsettingen i disse næringene vil ligge på rundt 120 000 ved utgangen av dette året.

– I fjor var det fall i sysselsettingen i tilnærmet alle næringer med olje og gass som kjernevirksomhet. Det samlede fallet var 16 000 sysselsatte i 2015, ned fra 151 500 i 2014 til 135 500 i 2015. Jeg venter at nedgangen blir omtrent like stor for inneværende år, og i så fall vil vi havne på rundt 120 000 sysselsatte, sier Blomgren.

De årlige sysselsettingstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir oversikt over antall sysselsatte på et detaljert næringsnivå. Tekna Magasinet har sjekket oljesysselsettingen i samarbeid med Blomgren i IRIS, som er Norges ledende forsker på dette området. Det er 33 næringer (på såkalt NACE 5-siffernivå) hvor olje og gass utgjorde rundt halvparten eller mer av næringens samlede virksomhet i 2014, ifølge tall fra IRIS. Fra SSB har Tekna Magasinet fått utlevert antall sysselsatte for disse næringene fra 2008 til 2015.

Oljeforsker Atle Blomgren i forskningsinstituttet IRIS.

– Selv om oljeprisen begynte å falle i 2014, ser vi nesten ikke spor av dette fallet i samlet oljerelatert sysselsetting dette året.

– Selv om oljeprisen begynte å falle i 2014, ser vi nesten ikke spor av dette fallet i samlet oljerelatert sysselsetting dette året. I 2014 var det store kutt innen leting og innen vedlikehold og modifikasjon, områder hvor det var lett å kutte. Men samtidig var det fortsatt høy aktivitet hos utstyrsprodusentene som levde av gamle ordrebøker, eksempelvis boreklyngen på Sørlandet og subseamiljøet på Østlandet. I tillegg er det en betydelig treghet som følge av oppsigelsestider og så videre, sier Blomgren.

Selv om samlet oljerelatert sysselsetting fortsatt økte i 2014, ser vi at arbeidsledigheten for petroleumsingeniører økte samtidig. Tekna Magasinets oversikt over arbeidsledigheten for sivilingeniører innen petroleum og geofag økte svakt allerede fra inngangen til 2014.

– Innen kompetanse relatert til leting og til vedlikehold og modifikasjon, fikk vi nok økt ledighet parallelt med at sysselsettingen fortsatt økte noe i andre oljerelaterte næringer. De siste månedene ser vi en tendens til fallende ledighet, sier Blomgren.

Blomgren forventer at lavere aktivitet innen boreklyngen på Sørlandet vil bidra til et klart fall for sysselsettingen når tallene for 2016 blir klare.

– Boreklyngen omfattes av ”maskiner og utstyr til bergverk, bygg og anlegg”.
Denne næringen hadde sterk vekst i sysselsettingen i 2014, og en relativt svak nedgang i fjor. Her er det gamle ordrebøker som har forskjøvet nedgangen, og tallene for 2016 vil vise et mye sterkere fall, sier Blomgren.

Samlet sysselsetting for de viktigste olje- og gassnæringene var høyere i 2015 enn i 2011 tross kraftig fall.

– Det var en historisk høy vekst i sysselsettingen innen olje og gass fra 2011 til 2013. I denne perioden kom effekten av høy oljepris og høy aktivitet på norsk sokkel. I tillegg fortsatte utstyrsleverandørenes eksportvekst også i denne perioden.

Blomgren mener at dagens oljefall er tidenes største i antall sysselsatte, men kanskje ikke i prosent.

– Det blir sagt at vi har opplevd større prosentvis fall i oljerelatert sysselsetting tidligere. Det er uansett sikkert at vi aldri har opplevd et så stort fall i antall sysselsatte. Det skyldes at sysselsettingen var på et historisk høyt nivå i 2014, sier Blomgren.

Det verste er imidlertid unnagjort nå, og snart venter trolig en utflating over flere år.

– Norges Banks regionale nettverk fra august indikerte et avtagende fall. Bunnen i sysselsettingen nås trolig i inneværende kvartal, eller i første kvartal neste år. Deretter indikerer prognoser for aktiviteten på norsk sokkel at det blir en utflating fram mot 2019. For den eksportrettede leverandørindustrien er det vanskeligere å spå utviklingen.

I realiteten er oljens betydning for sysselsettingen enda større enn tallene over viser. Her har vi kun tatt med tall for næringer som er direkte petroleumsrelatert, og kun for næringer hvor olje og gass er kjernevirksomhet. Dersom vi tar med flere næringskoder og indirekte petroleumsrelatert, slik som hoteller, så blir samlet oljerelatert sysselsetting mye høyere.

– I 2014 var det rundt 330 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet, hvorav 186 000 i direkte petroleumsrelaterte virksomheter, som operatørselskap og leverandører, og 143 000 i indirekte petroleumsrelaterte virksomheter, sier Blomgren.