Oljeledigheten på vei ned

Tekst: Øystein Krogsrud og Anne Grete Nordal

Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren i ulike fylker i vårt digitale kart.

Totalt er det nå 840 registrerte arbeidsledige i yrkeskategorien sivilingeniører (geofag, petroleums-teknologi, metallurgi m.m.). Tallet har sunket for fjerde måned på rad siden januar, da ledigheten passerte et toppunkt på 976 ledige. Rogaland, Hordaland og Vest-Agder er hardest rammet. Utviklingen kan svinge noe fra måned til måned som følge av tilfeldigheter og sesong.

Her kommenterer seniorrådgiver Tom Erik Aabø i Tekna Arbeidsliv og juss den siste utviklingen:

– Oljenedturen har medført en sterk nedgang i sysselsetting knyttet til petroleumsvirksomheten. I en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i januar 2017 dokumenteres det en nedgang på om lag 50 000 sysselsatte, når både direkte og indirekte ansettelser via leverandører og underleverandører telles med. Dette har slått ut i en sterk økning i arbeidsledigheten. Vestlandsregionen er særlig rammet. Arbeidsmarkedssituasjonen for sivilingeniører er endret fra en et stort udekket behov over flere år, til en situasjon med relativt høy arbeidsledighet.

Høyest ledighet i Hordaland

– Arbeidsledighetstall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) fra januar 2017 viser imidlertid at veksten i arbeidsledigheten er i ferd med å snu til nedgang. Arbeidsledigheten ble beregnet til 5,0 prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 139 000 arbeidsledige personer, i juli 2016. I andre halvår 2016 har ledigheten falt gradvis og utgjør nå 4,7 prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 130 000 arbeidsledige. Den siste prognosene for 2017, fra SSB, er en arbeidsledighet på 4,5 prosent i målt som årsgjennomsnitt. Det indikerer at SSB forventer en videre reduksjon i arbeidsledigheten gjennom 2017.

Samtidig med at arbeidsledigheten er noe redusert, er det både målt nedgang i arbeidsstyrken og i sysselsettingen de to månedene. Samtidig øker befolkningen. Det innebærer at flere står utenfor arbeidsmarkedet.

Sesongkorrigerte tall for helt arbeidsledige hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV) underbygger også en utvikling mot lavere arbeidsledighet. Ved utgangen av januar 2017 var det om lag 80 900 arbeidsledige. Siden januar 2016 er det nå om lag 4 800 færre helt ledige.

<h4>Høyest ledighet i Hordaland</h4>
– Gjennom det siste året har det kun vært økning i arbeidsledigheten i vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, samt i Vestfold. Størst er økningen i Hordaland med 676 personer. I Oslo er antall helt ledige redusert med 1 449 det siste året. Både målt i antall og i prosent av arbeidsstyrken, er det Hordaland som har den høyeste arbeidsledigheten. Hele 4,9 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige i Hordaland mens det tilsvarende er 3,2 prosent på landsbasis.

Arbeidsledige sivilingeniører med petroleumsbakgrunn passerte arbeidsledige sivilingeniører med annen bakgrunn tidlig i 2015. Gjennom 2015 og første halvår 2016 økte også sivilingeniørledigheten mest for personer med bakgrunn fra petroleumsnæringen. Det siste halvåret har veksten i ledigheten flatet ut. Ved utgangen av januar var det 1 598 arbeidsledige sivilingeniører. Dette er det høyeste som er registrert i løpet av oljenedturen. Av disse hadde 976 petroleumsbakgrunn.

Det er nå en klar forskjell i ledighetsutviklingen mellom ingeniører og sivilingeniører. For ingeniører har ledigheten steget klart også det siste halve året. Det er nå 4 000 arbeidsledige ingeniører.

Oppløftende januar

– Det er imidlertid verdt å merke seg at sivilingeniør- og ingeniørtallene ikke er korrigert for normale sesongsvingninger. Ikke sesongkorrigerte tall viser en sterk økning i arbeidsledigheten i januar totalt sett. En slik januareffekt kan tydelig også ses i sivilingeniørledigheten for ett år siden, men den er fraværende i år. Det er et positivt tegn.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.

nyhetsbrev_2

Utenlandske selskaper vinner gigantstore anleggskontrakter i Norge

De gode nyhetene er at de er avhengig av å ansette nordmenn.
Vi gir deg tipsene som kan gi jobb!