Studentrangering av
masterprogram med karakterfordeling

SJEKK DIN FAGGRUPPE:

Studentvinneren
geofag

Publisert: 30.03.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal |  Grafikk: ClayLab

Her er vinneren av studentenes
kåring av beste masterprogram for Geofag:
Master in Petroleum Geosciences Engineering, UiS (2-årig)

Studentene på bildet jobber nå med masteroppgaven sin. Fra venstre: Juan Carlos Quinto Palacios, Ivan David Gutierrez Mozo, Javeria Qamar, Laila Doudouh, Kristina Waagbø Tegle, Herman Birkeland, Adelya Bilalova, Alejandro Escalona, Eirik Oppedal, Asbjørn Veiteberg, May Britt Myhr, Ken Endre Bukta og Farid Mahmoud Ebrahim.
Nederst: Amrizal Amrizal, Nestor Cardozo, Berit Angelica Ärlebrand og Wiktor Weibull

Institutt for petroleumsteknologi ved instituttleder May Britt Myhr, gruppeleder for geologi professor Nestor Cardozo og studiekonsulent Rebecca Adele Esaissen. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?
– Vi tror at interessant og motiverende undervisning, kombinert med involvering i forskningsprosjekter i studieløpet, har bidratt til den positive rangeringen. Vi samarbeider tett med industrien om undervisning, masteroppgaver og videreutvikling av studieprogrammet. Studentene våre jobber hardt, men har god støtte i hverandre og de ansatte ved instituttet. Ettersom både student- og ansattgruppene er relativt små, blir studentene godt kjent med hverandre og fagmiljøet. Emnene som tilbys i studieløpet har varierte lærings- og vurderingsformer med en god balanse mellom teori og praksis.

2. Har dere opplevd at studentenes tidligere rangering og tilfredshet har påvirket søkertallene, eller er det andre trender i samfunnet som betyr mer for søkertallene?
– Det er alltid positivt å få dokumentert høy studenttilfredshet, selv om det er vanskelig å måle effekten av dette direkte. Våre studenter er generelt svært fornøyde med studieprogrammet de går på. Vi har et jevnt søkertall til mastergraden, og for opptaket til høsten 2016 gikk karaktersnittet for opptak til 2-årig master markant opp. Selv om den totale søkningen til geologi gikk ned i hele landet i 2016, opplever vi at interessen for å ta en mastergrad er høyere enn på lenge.

– Vi samarbeider tett med industrien om undervisning, masteroppgaver og utvikling av studieprogrammet.

3. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?
– Vi vil etterstrebe å opprettholde vår forskningsbaserte undervisning og det høye nivået i fagmiljøet. Vi vil fortsette å legge vekt på variert undervisning med gruppearbeid og praktiske oppgaver, samt fortsette det gode samarbeidet med industrien.

4. Kan dere kort kommentere karakterfordelingen, og strykprosent i deres masterprogram sett i forhold til andre masterprogram i samme faggruppe?
– De fleste studentene våre ligger på karaktersnitt mellom A og C og strykprosenten er svært lav. Dette skyldes stor arbeidsinnsats, noe som også vises i studiebarometeret med tiden studentene våre legger ned i studiet per uke. De internasjonale studentene er et viktig bidrag i læringsmiljøet, da de er sterke kandidater og bidrar til å heve motivasjonsnivået blant de andre studentene. Resultatene viser at vi ligger godt an i forhold til tilsvarende studier.
Vi mener at kontinuerlig evaluering bidrar til bedre læring og arbeidsinnsats, samt at studentene har større mulighet til å forutse sine resultater i løpet av semesteret.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, læringsutbytte og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.
Dette er undersøkelsen fra DBH
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om utdanningen i Norge. Tekna Magasinet gjengir tall fra databasen for karakterfordeling for de samme masterprogrammene som omfattes av rangeringen fra Studiebarometeret. Karakterfordelingen viser et gjennomsnitt av alle eksamener ved de aktuelle masterprogrammene i 2016.

Tre masterprogrammer har ikke karakterfordeling fordi de bruker godkjent og ikke godkjent. Det gjelder: Master i landskapsarkitektur, AHO, Master i Arkitektur, BAS og Anvendt fysikk og matematikk - sivilingeniør, UiT.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.