Studentrangering av
masterprogram med karakterfordeling

SJEKK DIN FAGGRUPPE:

Studentvinneren
Fysiske og kjemiske fag

Publisert: 30.03.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal |  Grafikk: ClayLab

Her er vinneren av studentenes
kåring av beste masterprogram for fysiske og kjemiske fag: Miljøfysikk og fornybar energi, 5-årig masterpram NMBU.

Fra venstre: Tuva Okkenhaug, professor Cecilia Futsæther, Malin Danielsen ds, Ellen Mathiesen, Rasmus Tveitane, Sara Bagheri, Ingrid Nedrebø ds, Rugile Balciunaite ds, Krishna Solberg, Christine Brinchmann ds, Alexander da Silva, Mia Røneid (ds = delvis skjult).

Cecilia Futsæther, professor i fysikk ved RealTek. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?
– Det er nok flere årsaker. For det første er vi et lite universitet med et tett og nært studentmiljø, både faglig og sosialt. Det er også god kontakt mellom studentene og foreleserne. Her blir alle sett og hørt. Hver student får sin egen skreddersydde plan på bakgrunn av interesser og eventuelle tidligere studier. Vi har svært ressurssterke søkere til studiet, og vi krever full innsats av våre studenter fra første dag. Til gjengjeld får studentene våre svært spennende jobber som er viktige for et bærekraftig samfunn.

2. Har dere opplevd at studentenes tidligere rangering og tilfredshet har påvirket søkertallene, eller er det andre trender i samfunnet som betyr mer for søkertallene?
– Dette studiet har etter hvert fått et svært godt ry, både blant søkere i videregående skole og hos arbeidsgivere. Vi har ligget helt i toppen på studiebarometeret helt siden barometeret startet – det betyr selvsagt en del. Men like viktig er trenden i samfunn og arbeidsliv mot dynamiske utdanninger med stort innslag av basisfag som fysikk, matematikk, statistikk og informatikk og mot utdanninger rettet mot bærekraftig utvikling. Vårt studium har begge deler.

– Hver student får sin egen skreddersydde plan.

3. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?
– Vi vil fortsette med det vi gjør nå, stille høye krav til studentene og samtidig ta godt vare på dem. Det viktigste er å gi dem en utdannelse de kan ha nytte av ikke bare i sin første jobb, men hele karrieren deres innen forskjellige yrker og bransjer. Miljøfysikk og fornybar energi-studiet må også alltid være tett knyttet til forskning og teknologiutvikling på området for å opprettholde sin aktualitet. Vi har store forskningsprosjekter der studenten er aktivt med når de skriver masteroppgave.

4. Kan dere kort kommentere karakterfordelingen, og strykprosent i deres masterprogram sett i forhold til andre masterprogram i samme faggruppe?
– Studentene våre er svært ressurssterke (høye opptakskrav) og motiverte og føler de får en utdanning som kan bety noe for utviklingen av vårt samfunn. Det betyr at de trives svært godt og arbeider svært mye. Karaktermessig ligger vi midt mellom de tilsvarende fysikkutdanningene på NTNU, UiO og UiB. Det skyldes kvalitetssikring av vår karaktergivning av eksterne sensorer fra UiO og NTNU. Det er ikke så lett å kommentere de vedlagte grafene fordi de øvrige studiene vi sammenliknes med er kjemirelaterte og har en annen karakterpraksis enn fysikk.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, læringsutbytte og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.
Dette er undersøkelsen fra DBH
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om utdanningen i Norge. Tekna Magasinet gjengir tall fra databasen for karakterfordeling for de samme masterprogrammene som omfattes av rangeringen fra Studiebarometeret. Karakterfordelingen viser et gjennomsnitt av alle eksamener ved de aktuelle masterprogrammene i 2016.

Tre masterprogrammer har ikke karakterfordeling fordi de bruker godkjent og ikke godkjent. Det gjelder: Master i landskapsarkitektur, AHO, Master i Arkitektur, BAS og Anvendt fysikk og matematikk - sivilingeniør, UiT.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.