Enda flere ledige
Tekna-jobber

03.09.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Veksten i ledige stillinger økte fortsatt i andre kvartal, og det er spesielt sterk vekst i Tekna-fag innen leverandørindustrien. Det var også en vekst i bygg og anlegg.

Leverandørindustri til oljenæringen er et av områdene som har hatt en oppsving av ledige jobber i andre kvartal i år.

Her er SSBs egen beskrivelse av de nye tallene for ledige stillinger:

«Frå 1. til 2. kvartal 2018 auka talet på ledige stillingar i industrien med 600, som vil seie ein auke på 20 prosent. Ein må tilbake til 2013 for å finne tilsvarande nivå i talet på ledige stillingar i denne næringa. Ein god del av auken i industrien siste år har kome frå næringar som leverer varer og tenester til oljenæringa, til dømes metallvareindustrien og bygging av skip og plattformer.

Frå 1. til 2. kvartal 2018 var talet på ledige stillingar i bergverksdrift og utvinning (dominert av olje- og gassverksemd) stabilt, justert for sesongvariasjonar. Men denne næringa har hatt ein sterk auke i talet på ledige stillingar siste år sett under eitt – og talet på ledige stillingar i denne næringa er no på nivå med tida før oljeprisfallet i 2014.»

Sterk jobbvekst

Parallelt med flere ledige jobber er det også blitt flere nye lønnstakere. Antall lønnstakere i 2. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 42 000 flere personer enn i 2. kvartal 2017, en økning på 1,7 prosent. Veksten var på 1,2 prosent blant kvinner og 2,1 prosent blant menn, ifølge SSB.

Blant Tekna-fagene ble det netto 221 nye «Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet» i andre kvartal, som er flest blant alle yrkene som Tekna Magasinet har definert som Tekna-fag. I samme kvartal ble det 5,9 prosent flere meteorologer, som er prosentvis flest blant Tekna-fagene, selv om det i antall utgjør en liten økning på 13 fra 221 til 234.

Sett over lengre tid, fra datasettets start i 2016, er det fortsatt applikasjonsprogrammerere som har hatt størst prosentvis vekst blant Tekna-fagene med 52,7 prosent.

Les også