De erfarne får svi for de ferskes lønnsfest

14.12.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

En næring i vekst, høy aktivitet og sterk konkurranse om de beste nyutdannede skrur begynnerlønningene opp. – Det får de erfarne sivilingeniørene svi for, mener Tekna-tillitsvalgt i Norconsult, Harald Trosvik.

Erfaren: Harald Trosvik har jobbet i Norconsult i 25 år, og vært tillitsvalgt for Tekna-gruppa siden 2005. Som bedriftsrepresentant i styret i Norconsult siden 2009, har han godt innsyn i hvordan selskapet drives, og god oversikt over hvordan det står til i andre rådgivende ingeniørselskaper.

– Det er et paradoks at vi jobber i en bransje med høy aktivitetsvekst og med høy begynnerlønn for unge sivilingeniører de siste ti år, uten at vi ser en tilsvarende vekst i lønnsnivået hos erfarne sivilingeniører.

– Sivilingeniører i rådgivende ingeniørselskaper (RIF) begynner på et høyt lønnsnivå, men får en svakere lønnsutvikling enn ellers i privat sektor. Sammenligner vi RIF-statistikken med Teknas statistikk ser vi at lønnsutviklingen er svakere i rådgiverbransjen enn kurven for Tekna privat sektor, og at nivået etter cirka syv år blir lavere enn i privat sektor for øvrig.

Trosvik er spent på om årets Tekna-statistikk nok en gang vil vise at nyutdannede i RIF-bransjen er vinnerne i privat sektor slik de har vært de siste 10 år. Han håper at sivilingeniørene i RIF-bransjen denne gangen ikke vil tape mye i lønnsnivå i forhold til privat sektor.

Heller nettolønn enn bruttolønn

Harald Trosvik har jobbet i Norconsult i 25 år, og vært tillitsvalgt for Tekna-gruppa siden 2005. Som ansattvalgt representant i styret i Norconsult siden 2009, har han godt innsyn i hvordan selskapet, som er hundre prosent eid av de ansette, drives. Etter lang fartstid i bransjen, har han også god oversikt over hvordan det står til i andre rådgivende ingeniørselskaper.

– Jeg skulle ønske at Tekna hadde gitt ut en statistikk for nettolønn slik Rådgivende ingeniørers forening (RIF) gjør. Bruttolønn som inneholder både bonus og andre konkrete tillegg, som kan variere fra år til år, gjør det vanskelig å sammenligne. Grunnlønna er mest interessant og mest nyttig for tillitsvalgte som analyserer lønnsutviklingen hvert år.

Han forteller at de i lønnsforhandlingene i Norconsult bruker både statistikkene fra RIF, Tekna og sin egen interne statistikk. Som ekstra tilbud til Tekna-medlemmene har de tillitsvalgte laget et sammenligningsverktøy for disse.

– Verdien av Teknas lønnsstatistikk kunne vært mye bedre hvis flere hadde svart, sier Trosvik som ofte møter argumentet fra arbeidsgiver om at det er for få som har svart på undersøkelsen. De siste årene har svarprosenten ligget på cirka 60 prosent.

– Tekna-medlemmene er veldig interessert i hvordan de ligger an i forhold til Teknas lønnsstatistikk. Som tillitsvalgt ser jeg det som en viktig oppgave å få flest mulig til å svare på lønnsundersøkelsen hvert år.

– Verdien av Teknas lønnsstatistikk kunne vært mye bedre hvis flere hadde svart, sier Trosvik.

Slik ble lønnsoppgjøret i Tekna privat sektor:

Teknas lønnsstatistikk per 1. oktober 2017 viser at gjennomsnittslønnen i privat sektor er kroner 840 589, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,9 prosent fra 2016 til 2017, mot 1,2 prosent i 2016. Gjennomsnittlig lønnsvekst pr eksamensår i privat sektor er 3,2 prosent, av dette utgjør nivåøkningen 1,1 prosent og AK-tillegget 2,1 prosent. Samtidig var veksten for identiske personer som var med i lønnsundersøkelsen og var i samme sektor både i 2016 og 2017, 4,2 prosent i privat sektor.
AK-tillegget forteller noe om stigningen til lønnskurva, og oppsummerer matematisk sett de deriverte (stigningstallene) vektet med antall medlemmer etter erfaring. Det er flere faktorer som påvirker AK; alder og kvalifikasjon, ansvar og kompetanse, avansement og karriere. AK-tillegget er størst de første årene etter eksamen siden kompetanse- og produktivitets-veksten normalt er størst i denne tiden, og gjør at lønnskurven er brattest for de yngste kullene.

Skjevhet: – Høy begynnerlønn som lokkemiddel begrenser lønnsveksten til de mer erfarne ansatte, hevder Tekna- tillitsvalgt i Norconsult, Harald Trosvik.

Høy begynnerlønn begrenser lønnsvekst

Harald Trosvik synes det er i ferd med å oppstå en uheldig skjevhet i utviklingen til lønn for ferske i forhold til de erfarne. Det ansettes veldig mange nyutdannede hvert år, og konkurransen er stor om de beste hodene. I RIF-selskaper er det nå cirka 6000 sivilingeniører. Det er en fordobling de siste 10 årene.
– Om lag 60 prosent i rådgivende ingeniørbransje er sivilingeniører/mastere i teknologi og realfag, og andelen unge øker. I Norconsult ligger for eksempel medianen i sivilingeniørgruppen på 37 år. Med nesten 1500 sivilingeniører i Norconsult utgjør de cirka 25 prosent av statistikken til RIF.

Norconsult ansetter rundt 200 nye medarbeidere hvert år. For andre år på rad har Universum som hvert år lager kandidatundersøkelser, kåret selskapet til den mest populære arbeidsplassen i rådgiverbransjen for yrkesaktive ingeniører innen teknologi og naturvitenskap.

RIF-statistikken viser et veldig høyt begynnerlønn-nivå for nyutdannede sivilingeniører. – Når bransjen gjennom mange år har brukt høy begynnerlønn som lokkemiddel, ser det ut til at de har kompensert ved å begrense lønnsveksten til de mere erfarne ansatte hevder Trosvik.

Vekst gir rom for mer

Trosvik er også kritisk til at det i en av få bransjer som er i sterk vekst, gis lønnsjusteringer som begrenses til på linje med de såkalte frontfagene. Det burde vært muligheter for høyere lønnsvekst i vekstperioder der selskapene går godt økonomisk.

Han synes det har blitt et generelt problem i mange rådgivende ingeniørselskaper at fagforeningene i liten grad møter ledelsen i lønnsforhandlinger, men en HR-stab. – At vi som tillitsvalgte møter folk med et begrenset mandat, mener jeg har en effekt på resultatet av lønnsforhandlinger. De blir et begrensende mellomledd, sier Harald Trosvik.

Les også hva medlemmer i kommunal og statlig sektor synes om oppgjøret.

Les også